Serveis

Des de Vericat Enginyeria us oferim tot un ventall de serveis d'enginyeria.

Àrea topografia

Resolució de discrepàncies cadastrals

Valoracions

Alçaments topogràfics i planimètrics:

 • De terrenys rústics
 • De solars i zones urbanes fotos()
 • D’edificacions consolidades (façanes i interiors)

Replantejaments d’obra:

 • Treballs inicials / imposició de bases de replanteig
 • Urbanització / edificació fotos()
 • Obra civil fotos()

Seguiment i control d’obres:

 • Urbanització / edificació
 • Obra civil fotos(, , , )
 • Certificacions d’obra

Cubicacions fotos(, )

Nivellacions

Delineació

Reparcel·lacions, segregacions i afitaments fotos(, )

Tècniques GPS fotos()

Fotogrametria

Làser-escàner fotos()

Àrea telecomunicacions

Infraestructures comunes de telecomunicació

Acústica i insonorització

 • Acústica mediambiental: contaminació acústica i imacte ambiental
 • Assessorament, estudis i projectes d'aïllament i condicionament acústic

Projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques

Projectes d'instal·lacions solars tèrmiques

Llicències d'activitat o d'apertura

Àrea obres

Projectes d'enderroc, reforma i rehabilitació d'habitatges

Direcció i control d'execució d'obres

Inspeccions tècniques d'edificis

Projectes de reforma per estalvi energètic

Plans de seguretat i salut d'obres

Coordinacions de seguretat en obra

vericat enginyeria 2013