Notícies
Certificació energètica: un pas més cap a l'eficiència energètica.
Maig 2013
Calificació energŹtica L'any 2002 en el conjunt de la Unió Europea, el 40% del consum total d'energia va correspondre als edificis d'habitatges i del sector serveis. La reducció del consum d'energia i l'ús d'energies renovables en el sector de la construcció constitueixen una part important de les mesures per reduir l'excessiva dependència energètica de la UE, i les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Com a conseqüència, diverses directives europees (2002/91/EC i 2010/31/EU) exigeixen uns requisits mínims d'eficiència energètica dels edificis, amb l'objectiu de reduir el consum energètic dels habitatges.

La transposició a la normativa espanyola es va fer, parcialment, a través del RD 47/2007 on només es contemplaven els edificis de nova construcció. Aquest reial decret ha estat derogat i substituït pel RD 235/2013, publicat al BOE l'abril de 2013, en què es tenen en compte tant els edificis nous com els ja existents.

D'acord amb aquesta normativa, quan es construeixin, venguin o lloguin edificis o unitats d'aquests, cal entregar el certificat d'eficiència energètica al comprador o nou llogater.

El certificat d'eficiència energètica és un document on s'analitza l'envolvent tèrmica de l'edifici, les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació, la renovació d'aire i el confort tèrmic... i es calcula la qualificació energètica que queda plasmada en la "etiqueta energètica". Per edificacions existents, s'inclouen recomanacions per millorar l'eficiència energètica, com ara millorar l'aïllament, els ponts tèrmics, les instal·lacions de calefacció i refrigeració... amb indicacions per al propietari de la relació cost-eficàcia i rentabilitat d'aquestes recomanacions. Aquest document tindrà una validesa màxima de 10 anys, encara que el propietari podrà actualitzar-la si ha fet modificacions que puguin millorar la qualificació.

En definitiva, la certificació energètica està relacionada amb el consum que produirà un habitatge, i per tant, ha de ser un aspecte més a tenir en compte a l'hora de comprar o llogar un habitatge. De fet, la normativa obliga a incloure l'etiqueta energètica en totes les ofertes, promocions i anuncis, de venda o lloguer d'habitatges.

Una qualificació incorrecta podria disminuir el valor d'un habitatge, o sobrevalorar-lo de cara a la compra o lloguer, és per això que el certificat d'eficiència energètica l'ha de fer un tècnic qualificat. El primer pas és la recollida de dades: dimensions de les estances, materials de construcció en l'envolvent tèrmica, finestres, aïllaments, instal·lacions de calefacció, refrigeració i aigua calenta, il·luminació, consums... A continuació se simula l'edificació a través d'un programa de càlcul aprovat pel ministeri d'indústria, i es fan les propostes de millora d'eficiència energètica pertinents.

Per més informació sobre Certificació Energètica, contacta amb nosaltres.

El manteniment, una qüestió pendent.
Desembre 2012
La manca de manteniment de les edificacions, ha generat en alguns casos, situacions de risc a les persones que han acabat de forma tràgica. Notícia El Periódico Mediterráneo

Per tal d'evitar situacions de risc i falta de manteniment, i també per disposar de dades sobre l'estat del parc edificatori, els ajuntaments de la província de Castelló amb més de 25.000 habitants aprovaran durant l'any 2013 una ordenança per inspeccionar l'estat dels edificis.

En aquests municipis (com Vinaròs o Benicarló), els propietaris d'habitatges de més de 50 anys estaran obligats a passar una inspecció tècnica de l'estat estructural i de la seguretat de l'edifici amb una validesa de 5 anys, a l'estil de la ITV del cotxe. Es calcula que hauran de passar aquesta inspecció més de 22.000 edificacions a tota la província de Castelló.

Notícia La Vanguardia

A Catalunya, el decret 187/2010, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges, estableix l'obligatorietat de passar inspeccions a tots els habitatges plurifamiliars de més de 45 anys, amb una validesa de 10 anys. Més de 150.000 edificis a tot Catalunya hauran de passar la inspecció durant l'entrada en vigor progressiva d'aquest decret, fins a finals de 2015.

Esquerda

La realització d'inspeccions tècniques de l'edifici és convenient també com a mesura d'estalvi. Fer inspeccions i manteniment evita el progrés de patologies que resultaran en una gran despesa per fer la rehabilitació profunda.

L'objectiu de les inspeccions és obtenir una diagnosi detallada de l'estat actual de l'edifici; l'estat de l'estructura, les esquerdes, humitats, despreniment de revestiments, deficiències de les instal·lacions... són aspectes analitzats, ja que indiquen les patologies que es poden desenvolupar en el futur. Per cadascuna de les deficiències detectades, es proposen les actuacions de manteniment (en cas de deficiència lleu) o reparació (per deficiències greus) que cal dur a terme.

Per més informació sobre ITEs, contacta amb nosaltres.

Nova pàgina web www.vericat.cat
Agost 2012
Estrenem nova pàgina web, amb nous continguts i nous serveis.

Deixem enrere l'antiga web, per oferir-vos, junt amb els serveis de topografia, altres serveis per la construcció

Esperem que us sigui d'ajuda.


vericat enginyeria 2013